You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Koszty/rozwój/zakończenieWarunki korzystania z witryn PERI

obowiązujące od 23.04.2015 r.

Preambuła

 

Firma PERI GmbH z siedzibą główną w Niemczech, 89264 Weißenhorn, Rudolf-Diesel-Straße (dalej zwana “PERI”)”), udostępnia firmom (dalej zwanym „użytkownikami”) witrynę internetową PERI pod domenami www.peri.com oraz www.peri.de (dalej zwanymi również “witrynami internetowymi PERI”).

 

 1. Zakres zastosowania
  1. Warunki użytkowania PERI dotyczące witryn internetowych PERI (dalej zwane również „warunkami”) uzupełniają Ogólne Warunki Handlowe PERI w wersji obowiązującej w momencie zawarcia umowy (dalej zwane „OWH PERI”). OWH PERI są dostępne jako Warunki handlowe (PDF). W przypadku sprzeczności pomiędzy tymi warunkami a OWH PERI pierwszeństwo mają niniejsze warunki.
    
  2. Niniejsze warunki obowiązują w relacjach handlowych zarówno z firmami w rozumieniu § 14 niemieckiego Kodeksu cywilnego (BGB), osobami prawnymi prawa publicznego oraz z publiczno-prawnym majątkiem odrębnym, jak i z konsumentami zgodnie z § 13 BGB.
    
  3. Niniejsze warunki nie mają wpływu na inne relacje biznesowe.
    
  4. Korzystając z jednej z witryn internetowych PERI, użytkownik wyraża zgodę na niniejsze warunki.
    
 2. Klauzula ochronna
  1. Jeżeli nie zawarto wyraźnie innego porozumienia, w przypadku korzystania z witryn internetowych PERI obowiązują wyłącznie niniejsze warunki. Inne regulacje, w szczególności Ogólne Warunki Handlowe użytkownika, nie stanowią części umowy, nawet jeśli firma PERI nie zaprzeczy im wyraźnie.
    
 3. Usługi świadczone przez PERI i przyznanie prawa użytkowania witryn internetowych firmy PERI
  1. W witrynach internetowych PERI firma PERI udostępnia informacje i oprogramowanie do wyświetlenia lub pobrania.
    
  2. Udostępniając informacje i oprogramowanie, firma PERI przyznaje użytkownikowi niewyłączne i niezbywalne prawo do korzystania z informacji i oprogramowania zgodnie z umową, a jeśli nie zostało to uzgodnione, to zgodnie z celem, w jakim firma PERI udostępnia i oddaje do dyspozycji te informacje i oprogramowanie.
    
 4. Zadanie witryn internetowych PERI
  Witryny internetowe PERI służą do udostępniania użytkownikowi 
  informacji.
   
 5. Prawa użytkowania witryn internetowych PERI
  1. Korzystanie z witryn internetowych PERI oraz informacje i oprogramowanie udostępnione w witrynach internetowych podlegają niniejszym warunkom.
    
  2. Użytkownik nie może sprzedawać, wynajmować, udzielać licencji ani w inny sposób przekazywać witryn internetowych PERI osobom trzecim. O ile przepisy bezwzględnie obowiązujące nie dopuszczają inaczej, użytkownik nie może zmieniać, uwsteczniać, tłumaczyć ani pomijać części informacji i oprogramowania wyświetlanego w witrynach internetowych PERI.
    
  3. Informacje i oprogramowanie witryn internetowych PERI są chronione zarówno ustawami o prawach autorskich, jak i umowami międzynarodowymi dotyczącymi praw autorskich oraz innymi ustawami i porozumieniami dotyczącymi własności intelektualnej. Użytkownik ma obowiązek przestrzegania prawa w rozumieniu powyższego zdania, a w szczególności nie może usuwać oznaczeń numerycznych, znaków towarowych ani wzmianek o prawach autorskich z informacji lub oprogramowania. Paragraf §§ 69a i następne ustawy o prawach autorskich pozostają poza tym nienaruszone.
    
  4. Informacji, nazw marek oraz pozostałej zawartości nie można kopiować, powielać, wynajmować, używać, uzupełniać ani stosować w inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody firmy PERI.
    
  5. Korzystanie z witryn internetowych PERI nie jest obecnie czasowo ograniczone.
    
 6. Obowiązki użytkownika
  1. W przypadku witryn internetowych PERI użytkownik nie może
   1. naruszać dobrych obyczajów, korzystając ze swoich praw do użytkowania;
   2. naruszać praw ochronnych, praw autorskich ani pozostałych praw własności;
   3. przesyłać treści zawierających wirusy, tzw. koni trojańskich ani innych programów, które mogłyby uszkodzić oprogramowanie.
     
  2. Użytkownik jest zobowiązany do podjęcia środków ostrożności oraz zainstalowania oprogramowania antywirusowego na swoich urządzeniach.
    
 7. Gwarancje/rękojmie
  1. PERI nie przyznaje gwarancji ani zapewnień. W szczególności firma PERI nie gwarantuje poprawności informacji udostępnianych użytkownikom w witrynach internetowych.
    
  2. PERI nie przejmuje żadnej gwarancji za dostępność witryn internetowych PERI w dowolnym momencie ani za ich niezawodne działanie pod względem technicznym.
    
 8. Hiperłącza
  Witryny internetowe PERI mogą zawierać hiperłącza do witryn internetowych osób trzecich. Firma PERI nie przejmuje odpowiedzialności za treści znajdujące się w witrynach internetowych osób trzecich ani nie przejmuje tych witryn internetowych i ich treści, ponieważ firma PERI nie może kontrolować informacji, do których prowadzą łącza, oraz nie jest odpowiedzialna za przechowywane tam treści i informacje. Korzystanie z hiperłączy odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

   
 9. Odpowiedzialność za wady prawne i za wady fizyczne rzeczy
  Jeśli informacje i oprogramowanie w witrynach internetowych PERI są udostępniane bezpłatnie, odpowiedzialność za wady prawne i wady fizyczne rzeczy, informacji i oprogramowania, a w szczególności za ich prawidłowość, bezbłędność, wolność od praw ochronnych i praw autorskich osób trzecich, kompletność i/lub przydatność – oprócz działania z zamiarem i podstępnie – jest wykluczona.

   
 10. Pozostała odpowiedzialność, wirusy
  1. Odpowiedzialność firmy PERI za wady prawne i wady fizyczne rzeczy jest zgodna z postanowieniami opisanymi w punkcie 9 niniejszych warunków. Ponadto wszelka odpowiedzialność firmy PERI jest wykluczona, chyba że jest ona bezwzględnie wymagana na mocy ustawy o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, ze względu na działanie z zamiarem, rażące niedbalstwo, z powodu zagrożenia życia, obrażeń ciała lub uszczerbku na zdrowiu, z powodu przejęcia gwarancji jakości, z powodu podstępnego zatajenia wady lub z powodu naruszenia ważnych zobowiązań umownych. Odszkodowanie za naruszenie istotnych obowiązków umownych jest jednak ograniczone do typowych dla umowy, możliwych do przewidzenia szkód, jeśli nie nastąpiło ono w wyniku zamiaru lub rażącego niedbalstwa.
    
  2. Mimo że firma PERI stale stara się zachować witryny internetowe PERI wolne od wirusów, nie może ona zagwarantować pełnej wolności od wirusów. Przed pobraniem informacji i oprogramowania użytkownik dla własnej ochrony oraz aby zapobiec przedostaniu się wirusów do witryn internetowych PERI zadba o odpowiednie środki zabezpieczające oraz skaner antywirusowy.
    
  3. Zmiana ciężaru dowodu na niekorzyść użytkownika nie jest związana z powyższymi regulacjami z punktów 10.1 i 10.2.
    
  4. Jeśli odpowiedzialność firmy PERI jest wykluczona lub ograniczona, dotyczy to również odpowiedzialności przedstawicieli prawnych, pracowników oraz pomocników firmy PERI.
    
 11. Koszty/rozwój/zakończenie
  1. Obecnie firma PERI udostępnia użytkownikom witryny internetowe PERI bezpłatnie. Firma PERI zastrzega sobie prawo do umożliwiania korzystania z witryn internetowych PERI wyłącznie za opłatą. 
    
  2. Firma PERI nie jest zobowiązana do dalszego rozwijania ani rozszerzania witryn internetowych PERI i udostępnionych na nich informacji oraz oprogramowania.
    
  3. Firma PERI zastrzega sobie również prawo do zakończenia udostępniania witryn internetowych PERI w dowolnym momencie i bez podania przyczyny.
    
 12. Ochrona danych osobowych
  Regulacje dotyczące ochrony danych można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych dostępnym pod adresem http://duo.peri.com/de/datenschutz.html.
   
 13. Zmiana warunków użytkowania
  Firma PERI zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków użytkowania w dowolnym momencie. Nie zostanie podana wyraźna informacja o zmianie warunków użytkowania.
   
 14. Właściwość miejscowa sądu i wybór prawa
  1. Właściwość miejscowa sądu w przypadku wszystkich wynikających ze stosunku umownego sporów to siedziba główna firmy PERI GmbH, Rudolf-Diesel-Straße, 89264 Weißenhorn, NIEMCY. Firma PERI zastrzega sobie możliwość wniesienia powództwa w ustawowej właściwości miejscowej sądu użytkownika.
    
  2. Obowiązuje wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec przy wyłączeniu Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).
    
 15. Miejsce wykonania zobowiązania
  Miejscem wykonania zobowiązania jest siedziba główna PERI GmbH, Rudolf-Diesel-Straße, 89264 Walker Horn, NIEMCY.
   
 16. Klauzula salwatoryjna
  Jeśli poszczególne postanowienia niniejszych warunków przestaną obowiązywać lub nie będzie ich można wykonać, pozostałe postanowienia pozostają nienaruszone. Strony zobowiązują się do zastąpienia w takim wypadku postanowienia, które przestało obowiązywać lub którego nie można wykonać, postanowieniem, które jest zgodne z rzeczywistym i handlowym celem niniejszych warunków w stopniu, w jakim jest to możliwe. To samo dotyczy luki w warunkach.
   
 17. Kontakt z firmą PERI
  Pytania dotyczące korzystania z witryn internetowych PERI można kierować na następujący adres e-mail: support@peri.de.